อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

.

USD  (USA)…………………..:   36.5 บาท

UK (United Kingdom)   ..:   48.5 บาท

Last updated by at .